top of page
Boj so stresom

Boj so stresom

Úspešné zvládanie stresu vyžaduje pochopenie spôsobu, akým stres funguje. Preto musíme rozlišovať medzi vonkajšími a vnútornými činiteľmi stresu, ktoré stoja pri vzniku prejavenia sa stresu. Medzi vonkajšie činitele patrí zrýchľovanie životného tempa, ale i nemožnosť mať pod kontrolou priebeh udalostí v našej menlivej a neistej spoločnosti. Na druhej strane stoja vnútorné činitele. Súvisia tak s neschopnosťou uvedomiť si vzájomne prepojený vzťah subjektu a objektu vo vypätej situácii, ako aj so zažívaním stále narastajúcej oddelenosti tela a mysle. Keď v našom zažívaní reality prevláda konceptuálna myseľ, vnútorný činiteľ je prítomný vo veľmi vysokej miere. To isté platí i pre potlačené emócie, ktoré sú z tohto dôvodu vždy nevedomo aktívne. Prístup Jednoty v dualite nás pozýva k návratu do prítomnej chvíle, k vnímaniu a chápaniu reality prostredníctvom našich zmyslových myslí priamo a prirodzene. Takýmto spôsobom môžeme podporiť a ďalej rozvíjať lepšie uvedomovanie si reality nášho prežívania. Ak sa vieme vysporiadať s vnútornými činiteľmi, s ohľadom na vzájomný vzťah subjektu a objektu,

vplyv stresových vonkajších podmienok sa významne zníži. Na tomto seminári budeme skúmať činitele, ktoré vytvárajú stres a teoretické i praktické možnosti ich zvládania podľa hĺbkovej analýzy vzájomného vzťahu subjektu a objektu, tak ako ju predložil Tarab Tulku Rinpoče.

Zvládanie stresu

Všetci dobre poznáme nervózne potrhávanie, bolesť chrbtice, žalúdočné bolesti, či bezcieľne pohybovanie sa v kruhu. Sme príliš uponáhľaní, aby sme cítili naše vlastné bytie – a tak si sťažujeme možnosť prispôsobiť sa a cítiť sa dobre. Namiesto toho sa cítime zmätení a chýba nám

nadhľad. To je prvou známkou stresu, ktorý sa stal rozšíreným stavom. Je veľa teórií, ako môžeme zmeniť stresový spôsob bytia. Podľa učenia Jednoty v dualite moderný a nadmieru racionálny spôsob života vedie ku disharmónii a nerovnováhe v našom vnútornom svete. Preto sa dnes ľahšie ako kedykoľvek v minulosti dostávame do stresu a sme náchylnejší na choroby spojené so stresom. Ak máme preniknúť ku koreňu problému, potrebujeme skutočne pochopiť naše podprahové sklony, uvedomiť si ich a pokúsiť sa o zmenu. Na tomto mieste potrebujeme rozlíšiť dve príčiny stresu a s tým spojené stresové činitele: vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie stresové činitele, okrem psychického a fyzického násilia, súvisia najmä so skutočnosťou, že všetko v našej spoločnosti sa deje veľmi rýchlo a množstvo informácií značne stúpa. Vnútorné činitele sa týkajú sklonu k stále väčšiemu potláčaniu a projektovaniu, ktoré je výsledkom nášho všeobecného sebavzťažného stavu. Ten býva zvyčajne doprevádzaný oddelením tela a mysle a prevahou konceptuálnej/racionálnej časti našej mysle. Podľa Jednoty v dualite sa dostávame do stresu len vtedy, keď sme rozpoltení. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité podporovať vyvážený vzťah vo vnútri. Zmysly nás privádzajú späť do prítomnosti a do spoločnej, vzájomne zdieľanej ľudskej reality, vďaka čomu sa stres znižuje. Pociťovanie tela nás privádza späť do blízkosti s naším vnútorným, pravým pociťovaním bytia a s vnútornou silou. To všetko zmenšuje strach. Súčasne sa dostávame do kontaktu so sebavzťažným pocitom, ktorý je ústredným bodom v rozhodovaní o tom, ako sa bude rozvíjať naša realita. Zároveň sa s tým otvára možnosť zmeny rušivých, zraniteľných sebavzťažností.

Naša konceptuálna myseľ je abstraktná a keďže konceptuálna realita sa spolieha len na slová, ktorými pomenúvame, je nesmierne citlivá na negatívne sebavzťažné skúsenosti, vytvárajúc tak základ pre negatívne a deštrukčné skúsenosti z reality, seba ako i ostatných. Tieto sklony sa

pretláčajú do popredia a sú nepriamou príčinou stresu, obzvlášť, keď prevláda takýto stav mysle. Naša zvyčajná konceptuálna prevaha, doprevádzaná zraniteľnosťami, je preto priamou súčasťou stresu. V súlade s Jednotou v dualite platí, že ak sa postaráme o vnútorné stresové činitele a zmenšíme ich, staneme sa oveľa odolnejšími k vonkajším stresovým činiteľom. V tomto kurze budeme skúmať ako zmenšiť stres práve z uhla pohľadu vzájomného prepojenia tela a mysle a prepojenia mysle a javov (subjekt-objekt). Tento kurz je pre ľudí zo všetkých oblastí života: pre bežných ľudí, psychiatrov, psychológov či psychoterapeutov.

všetky kurzy
Waterfall_edited.jpg
Blízko k sebe, otvorení svetu

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Emocionálna sloboda

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Objavovanie prirodzených zdrojov energie v sebe

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Transformácia seba - smrť ega a znovuzrodenie seba

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Energie ako zdroj hlbšieho vhľadu a poznania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mandala - harmonizácia človeka a prírody

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Dzoghčen

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Boj so stresom

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Ja a neprítomnosť ja

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Realita tela-mysle

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Vnímanie a realita

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Staroveká múdrosť snov

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Láska a súcit

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Smrť - kľúč ku vzniku

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Za hranicami jazyka

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Pomoc v procese zomierania

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Selfreferencing - zažívanie seba samého

víkendový kurz

Waterfall_edited.jpg
Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Waterfall_edited.jpg
Šamatha a vipassana

týždňový kurz

bottom of page