top of page
Wave

CURRICULUM TRÉNINGU J.D.

Výcvik je založený na starodávnej vnútornej vede mysle a javov, ktorá je prezentovaná skrz budhistický náhľad tendrel, povahy vzájomnej  prepojenosti všetkého, čo existuje – princíp, ktorý je zásadný aj v dnešnej modernej vede.

Bol vytvorený a v dnešnej dobe sprístupnený známym tibetským učencom Tarab Tulku Rinpoče v prístupnom a na prax orientovanom študijnom programe Jednota v Dualite. Cieľom Jednoty v Dualite je vytvorenie vonkajšej a vnútornej harmónie hlavne skrz praktické uplatnenie v oblasti medziľudských vzťahov, komunikácie, vzdelávania a duševného zdravia.


 

Modul I: JD veda mysle a reality

V týchto základných štyroch kurzoch budeme študovať špecifické aspekty štyroch vnútorných vied mysle a reality, ktoré sú základom ďalšej aplikácie Jednoty v Dualite tak, ako sú v Moduloch II, III a IV. V spojitosti s JD osobným rozvojom budú použité vybrané cvičenia, aby bol študijný materiál sprístupnený v rámci vlastnej skúsenosti, čo umožňuje integráciu teoretického poznania.


 

Modul I, 1: Vaibhášika – štúdium kladie dôraz na povahu vzájomného vzťahu medzi subjektom a objektom so špecifickým zameraním na šesť rôznych typov myslí, tj. päť zmyslových myslí (videnie, počutie, atď.) a 6.myseľ, ktorú tvorí konceptuálna, premýšľajúca myseľ – čo predstavuje základ pochopenia vzájomného vzťahu subjektu (myseľ) a objektu (jav) – na základe veľkej zbierky Abhidharmy od Vasubandhua.

Modul I, 2: Sautrantika – dôležité štúdium epistemológie, v súvislosti s učencami a jogínmi slávnej univerzity Nálanda – Dignágom a Dharmakírtim, so špecifickým dôrazom na analýzu povahy konceptuálnej mysle a odpovedajúcej konceptuálnej reality, čo pomáha rozlíšeniu medzi týmto pólom mysle a zmyslovým pólom.
 

Modul I, 3: Jógačára – štúdium Asangu, Sthiramatiho a Vasubhandua (slávni učenci univerzity Nálanda, India) o zákonoch evolúcie v spojitosti s realitou – čo zahŕňa prvotnú, univerzálnu a individuálnu úroveň. Otvorenie sa pochopeniu toho, čo je povahou mysle v poňatí starodávnej východnej tradície, čo nás privedie ďaleko za osobnú rovinu mysle. Tieto vysvetlenia sú potravou pre myseľ v súvislosti s odpoveďami na mnohé otázky o povahe potenciálneho poľa existencie a jej vzťahu k referenčnému objektu (hmota, myseľ (osobná / transpersonálna, vedomá / podvedomá) a im odpovedajúce póly objektu.

Modul I, 4: Madhjamaka – prekvapujúco moderná analýza základnej povahy prirodzených zákonitostí hmoty (referenčnej reality), spojená s Nágárdžunom (označovaný ako druhý Budha) a Čandrakírtim (slávni učenci a jogíni Nálandy). Tieto prirodzené zákonitosti odpovedajú modernej vede, ale navyše majú špecifický vhľad v tom zmysle, že chápu tieto zákonitosti na základe vzájomných vzťahov, o ktorých sa diskutuje v predchádzajúcich školách. Podobne, štúdium povahy seba-vzťažnosti, ktoré končí vhľadom, že všetko (myseľ, hmota aj zažívaná realita) je vzťahové, bez akejkoľvek konečnej referencie, čo odpovedá modernej vede.
 

1. skúška: písomná skúška o štyroch školách mysle a reality, po čom nasledovala diskusia v pléne.


 

Modul II: JD osobný rozvoj

Tieto kurzy osobného rozvoja Jednoty v Dualite zdôrazňujú základné vzájomné vzťahy subjekt-objekt, telomyseľ, pole potenciálu – hmota, v teórii a praxi.

Modul II, 1: Jedinečná prezentácia všetkých typov mysle, ktoré vždy fungujú na základe stelesnenia, ktoré sú kategorizované pod tripartitou vyjadrenou špecifickou terminológiou JD: (a) konceptuálna myseľ (b) obrazová myseľ, (c) pocitové/zjednocujúce typy myslí. Pristúpili sme k skutočne geniálnemu a zrozumiteľnému mapovaniu typov a úrovní vzájomných vzťahov tela a mysle.

Modul II, 2: Štúdium dynamiky rôznych typov mysle a ako súvisia s podvedomou a univerzálnou úrovňou existencie. Uvedomenie, aký vplyv majú seba-vzťažné otlačky na náš život podľa toho, v akej seba-vzťažnosti sa nachádzame, čo spôsobuje, že seba–vzťažnosti sú priehľadné na to, aby sa mohli začať meniť, aby sme dokázali lepšie zažívať realitu.

Modul II, 3: Skúmanie a znovu objavovanie našich vnútorných zdrojov a schopností, ktoré ako ľudské bytosti máme, aby sme zmenili svoj seba-pocit a seba-vzťažné štruktúry, ktoré automaticky vyvstávajú a riadia náš život. Budeme viac rozvíjať a hľadať vonkajšie zdroje, ktoré sú užitočnou pomocou a nevyhnutnosťou, ak pristupujeme k hlbšiemu pocitu bytia/zdravosti, čo umožňuje vykonať duálnu transformáciu problematických ústredných štruktúr. K tomu, aby sme znovu ovládli seba samých, a tým dosiahli vonkajšiu a vnútornú slobodu.

Modul II, 4: Objavovanie neduálnej transformácie problematických ústredných štruktúr tým, že postupne participujeme na procese smrti rušivých seba-vzťažností a otvárame sa možnosti prečistiť deštruktívne podvedomé, podmieňujúce štruktúry. Bude sprístupnený prenikavý vhľad do podobností medzi procesom umierania, procesom vyššej meditácie a neduálnou transformáciou.
 

2. skúška: Objasnenie a zdieľanie s inými účastníkmi kurzu náhľadu JD a osobného rozvoja na základe pochopenia, ktoré sme si osvojili a skúseností Modulu I a II.

Modul II 5 dňové kurzy: kontaktovanie a prehlbovanie vnútorných osobných schopností v spojitosti:

 • Blízkosť k sebe, otvorenosť svetu (úvod do lásky a súcitu)

 • Transformácia „seba“ z pohľadu bdelej pozornosti

 • Mandala – vyváženie základných síl existencie, základ východnej medicíny a tantrickej tradície

 


 

Navyše: 2 individuálne sedenia v JD osobnom rozvoji (1 hodina na sedenie).

V období medzi výukov, sa účastníci lokálne stretávajú s priateľmi z kurzu na to, aby spolu diskutovali o JD materiály a praktizovali cvičenia, ktoré sa naučili.Modul III A: JD umenie vzťahov

modul je určený pre ľudí, ktorí nie sú profesionáli v oblasti pomáhajúcich profesií

Modul III A, 1: JD umenie vzťahov v špecifickej spojitosti s:

 • Umenie vzťahov s druhými, z hľadiska náhľadu JD subjektu – objektu a tela – mysle

 • Psychodynamické procesy, vedomé i podvedomé, pri práci s druhými

 • Práca s prípadovými štúdiami, na základe náhľadu vzájomného vzťahu subjektu – objektu, v teórii i praxi

Modul III A, 2: JD umenie vzťahov v špecifickej spojitosti s:

 • práca s rôznymi typmi problematických seba-vzťažných štruktúr, štúdium ich etiológie a ich prejavov, aplikácia vhodných metód z JD umenia vzťahov

 • JD špecifická duálna transformácia problematických koreňových štruktúr, na základe náhľadu vzájomného vzťahu subjekt – objekt a tela – myseľ, v teórii a praxi

Modul III A, 3: JD umenie vzťahov v špecifickej spojitosti s:

 • Tréning metód JD, ktorých cieľom je neutralizovať existenčný strach, podporiť a pomôcť ľuďom v procese smrti na základe náhľadu vzájomných vzťahov subjekt-objekt, telo-myseľ a pole potenciálu-hmota v teórii i praxi.

 • Zhrnutie Jednoty v Dualite Modulu III.

 

Doplňujúce zložky tréningu:

 1. Dva víkendy JD – skupinová supervízia zameraná na osobnú integráciu a prehlbovanie skúseností JD umenia vzťahov.

 2. Individuálne sedenia umenia vzťahov a supervízie:

 • 10 individuálnych sedení v JD umenia vzťahov (1 hodina každé sedenie).

 • 5 individuálnych sedení v JD supervízii.


Modul III B JD psychoterapeutická aplikácia

modul je určený pre profesionálov v oblasti psychoterapie alebo iných pomáhajúcich profesií
 

Modul III B, 1: JD Psychoterapeutická aplikácia v špecifickej spojitosti s:

 • stretnutie/vzťah terapeut – klient z pohľadu JD subjekt – objekt a telo - myseľ

 • psychodynamické procesy, vedomé i podvedomé, v práci s klientami

 • práce s prípadovými štúdiami na základe náhľadu vzájomného vzťahu subjektu a objektu v teórii i praxi

Modul III B, 2: JD Psychoterapeutická aplikácia v špecifickej spojitosti s:

 • Práca s rôznymi typmi problematických seba-vzťažných štruktúr; štúdium ich etiológie a ich prejavov, aplikácia vhodných metód z hľadiska JD psychoterapeutickej aplikácie

 • JD špecifická duálna transformácia problematických koreňových štruktúr / zraniteľnej seba-vzťažnosti, na základe náhľadu vzájomných vzťahov subjektu-objektu a tela-mysle v teórii i praxi


 

Modul III B, 3: JD Psychoterapeutická aplikácia so špecifickým spojením s:

 • Dynamika existenčného strachu a psychoterapeutickej aplikácie procesu smrti ako prostriedku neduálnej transformácie problematickej základnej štruktúry (zraniteľných seba-vzťažností) na základe náhľadu vzájomného vzťahu subjekt-objekt, telo-myseľ a hmota-pole potenciálu v teórii i v praxi

 • adekvátna práca so stresom podľa náhľadu JD

 • zhrnutie Tréningu JD, III. Modulu

Doplňujúce zložky tréningu:

 1. Dve stretnutia v JD skupinovej supervízii zamerané na osobnú integráciu a prehĺbenie skúsenosti psychoterapeutickej aplikácie.

 2. Starodávna východná múdrosť snov (5-dňový-kurz)

 3. Individuálne sedenia v psychoterapeutickej aplikácii a supervízii:

 • individuálnych sedení v JD psychoterapeutickej aplikácii (každé 2-3 hodiny)

 • 5 individuálnych sedení v JD supervízii

bottom of page