top of page
1000

ONLINE

cez ZOOM

31. 1. - 2. 2. 2020 Mindfulness - Prax štyroch pozorností

týždňový kurz

Liisa Vuorinen
Registračný formulár >>

Liisa Vuorinen

Lektorka v systéme Unity in Duality

Psychologička, psychoterapeutka, (University of Rochester Medical School New York), Semrig Thablam Mawa (Jednoty v Dualite). Bola prekladateľkou Tarab Tulku rinpoče a zakladajúca prezidentka Tarab Inštitútu vo Fínsku a Tarab Inštitútu Švédsko.

V súčasnej dobe sa pojem pozornosť používa na označenie psychologického procesu, v ktorom zámerne privádzame našu pozornosť k čomukoľvek, čo sa práve odohráva v prítomnej chvíli, bez posudzovania alebo výkladu. Ide o stav aktívnej, otvorenej pozornosti. Je spoľahlivo preukázané, že takýto typ pozornosti má priaznivé psychologické, emocionálne i telesné účinky na ľudské zdravie.

Pod praxou štyroch pozorností rozumieme tradičné budhistické meditácie: meditácia pozornosti na telo, meditácia pozornosti na pocity, meditácia pozornosti na myseľ a meditácia pozornosti na javy.

K meditáciám budeme pristupovať podľa učenia Univerzity Nálanda v severnej Indii, sprístupneného TarabTulku rinpočem. To znamená, že budeme používať náhľad „Vnútornej vedy mysle a javov“, tak ako ho vysvetlil Rinpočhe v učení „Jednoty v dualite“. Jeho základné princípy vychádzajú zo vzájomne prepojenej povahy „subjektu - objektu“, „tela – mysle“ a „hmoty – energie“ (potenciálneho poľa).

Skúmanie a zažívanie rôznych úrovní pozornosti a pozvoľné prehlbovanie skúsenosti cez náš prirodzený a zdravý základ nám poskytne nástroje k premene zažívania každodenného života, či už v rámci osobného rozvoja alebo v odbornej terapeutickej praxi.

Tento systematický prístup k pozornosti sa rozvíja postupne a umožňuje výskum rôznych funkcií mysle. Súčasne sa nám otvárajú jej jemnejšie aspekty a jemnejšie zažívanie skutočnosti.

Podľa TarabTulku rinpočeho je dosiahnutie  šamathy (tib.šine), podmienkou pre meditáciu na štyri pozornosti takým spôsobom, akým boli pôvodne zamýšľané a praktizované. Šamatha (šine) je samadhi alebo jednobodový stav, založený na jemnom tele. Umožňuje prístup k blaženému stavu tela-mysle a k tak jasnej vizualizácii, akoby sme sa dívali telesným zrakom. Cvičenia bdelej pozornosti sú skúmajúce praxe a pôvodne patrili k pokročilejším metódam.

Seminár ponúka príležitosť preskúmať tento typ cvičenia z nášho súčasného stavu. Dáva nám praktické a veľmi užitočné nástroje opätovného spájania sa pre základné uzemnenie a vhľad do vlastného zažívania reality. Na hlbšej úrovni nám meditácie štyroch pozorností ukazujú cestu, ako sa stať pánmi vo vlastnom dome a ako dobre zvládnuť spôsob rozvíjania našej reality.

Svojou náplňou je tento kurz zaujímavý pre ľudí zo všetkých sfér života, vrátane odborníkov z oblasti psychológie, psychiatrie a psychoterapie.

bottom of page