Vzdelávací systém Jednota v Dualite

Termín (začiatok tréningu): 24.-28.10.2020

Príspevok: 250.- €
V prípade finančných ťažkostí je možné požiadať o zľavu vo forme štipendia.

Prednášky sú v anglickom jazyku s prekladom.


Čo znamená Jednota v Dualite?

Jednota v dualite je moderný výklad konceptu „Pratityasamutpada“ (sanskrit) a „Ten- drel“ (tibetčina). Skúma realitu prostredníctvom starovekej vnútornej vedy mysle a javov. Jej základ rozvinul Tarab Tulku Rinpoče a vďaka Lene Handberg dostal štruktúru akademického kurzu. Forma kurzu je výsledkom viac ako tridsiatich rokov neustáleho skúmania a vývoja.

 

Aká je historická dôležitosť Jednoty v Dualite?

Obsah kurzu je priamo vyňatý z budhistických filozofií. Mnohí východní učenci významných univerzít v Indii, ako boli Nálanda a Takshashila, učenia Budhu Šákjamuniho ďalej rozvíjali a posúvali vpred. V období od druhého až do dvanásteho storočia n.l. sa idea Pratityasamutpady/Tendrelu pevne ustanovila a včlenila do tradičných učení. Po zničení univerzity v Nálande v roku 1193 sa akademická tradícia a výskum v Indii prerušili, ďalej však pokračovali v Tibete. Veľa súčasných tibetských učencov sa rozhodlo sprístupniť tradičné učenia súčasnému svetu. JD je jedným z veľmi mála organizovaných akademických skúmaní budhistických filozofií a starovekých východných znalostí ako sú védické tradície a jainizmus.

 

Čo Jednota v Dualite nie je:

JD prekračuje konceptuálne vytvorené hranice, hranice kultúry, viery, náboženstva a dogiem. Nie je to len bežná meditačná prax, keďže má ideálnu rovnováhu teoretickej a praktickej zložky.

 

Prečo odporúčame štúdium Jednoty v Dualite?

JD pomáha vnímať realitu odlišným a zdravším spôsobom, spochybňuje konvenčné náhľady individualistickej a konečnej reality. Jej interdisciplinárne metódy umožňujú rozšíriť intelektuálny obzor a poznanie. Možno nespôsobia zázračnú zmenu, ale určite ovplyvnia spôsob vnímania seba a vonkajšej reality. Štúdium UD podporuje osobný rozvoj, umenie vzťahov na pozadí duchovnej cesty a otvára cestu k hlbšej spiritualite.

Niekoľko dôvodov navyše:

 1. Jedinečná štruktúra kurzu pozostáva z dobre rozpracovaného obsahu, filozofických diskusií, skupinových diskusií a cvičení.
 2. Kurz prebieha pod vedením vysoko kvalifikovaného a skúseného tímu lektorov.
 3. Štúdium umožňuje rozšíriť perspektívy pre výskum, osobný rozvoj, duchovný rozvoj a vyvážený životný štýl.
 4. Jednota v dualite je platná pre všetkých a obzvlášť pre tých, ktorí pracujú ako psychológovia, psychoterapeuti, lekári, sociálni pracovníci, bádatelia alebo ľudia so živým záujmom o osobný rozvoj.

 

Štruktúra kurzu

    Kurz JD pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich modulov. Každý modul predpokladá úspešné ukončenie predchádzajúceho modulu.

1. Modul:  Vnútorná veda mysle a reality (Základná kognitívna veda – náhľady budhizmu)

    Trvanie: štyri päťdňové kurzy tematicky zamerané na:

 • Chápanie reality v postupnosti podľa jednotlivých filozofických škôl
 • Skúmanie subjektívneho zažívania reality
 • Pochopenie prepojenia medzi subjektom (prostredníctvom zažívania rôznych typov myslí) a objektom (referenčnou realitou) za našim, konvenčným zažívaním reality

 2. Modul: Dynamika „Mysle“ a Osobný rozvoj;

    Trvanie: štyri päťdňové kurzy tematicky zamerané na:

 • Pochopenie povahy a funkcií „mysle“
 • Skúmanie dynamiky rôznych „myslí“ alebo schopností „mysle“
 • Rozvíjanie blízkosti k sebe a osobná transformácia
 • Použitie JD v rámci vlastného osobného rozvoja

 

3.    Modul: Využitie Jednoty v dualite v oblasti Umenia vzťahov;

    Trvanie: tri päťdňové kurzy tematicky zamerané na:

 • Rozvíjanie schopnosti využiť seba ako nástroj pre harmonizáciu vzťahov a pomoc druhým
 • Využitie JD Umenie vzťahov v spojení s koučingom, psychoterapiou, manažmentom, vo vzťahoch s priateľmi, nepriateľmi, nadriadenými a všetkými ostatnými

 

4.  Modul: Duchovný rozvoj – teória a prax založená na JD;

    Trvanie: tri päťdňové kurzy tematicky zamerané na:

 • Úvod do lásky a súcitu
 • Úvod do meditačných techník šamathy a vipassany
 • Úvod do dzogčhenu a mahamudry

 

Ďalšie kurzy pre študentov v tréningu a pre verejnosť

Víkendové kurzy: šesť rôzne tematicky zameraných víkendových kurzov

Doplnkové kurzy: dva šesťdňové kurzy

 • Indicko-tibetská múdrosť snov – teória a prax
 • Princíp mandaly a prax

 

Etika

 • Od študentov sa vyžaduje, aby rešpektovali copyright študijných materiálov
 • Študenti majú vopred požiadať o povolenie použiť zásady JD v akýchkoľvek osobnýcha profesionálnych výcvikoch
 • Študenti majú rovnakú úctu k rôznym podobným duchovným či filozofickým tradíciám, ako aj k štúdiu, lektorom a spolužiakom

 

Očakávané výsledky

 • Jasné pochopenie budhistických vnútorných vied a filozofických škôl
 • Zmena vo vnímaní seba, vzťahov s druhými, reality zdravším spôsobom
 • Získanie vnútornej rovnováhy
 • Rozvinutie vhľadu do vzájomne prepojenej povahy existencie a prirodzenej vnútornej etiky

 

Predpoklady prijatia do kurzu

 • Otvorenosť a pripravenosť k získavaniu nových znalostí s čiastočným využitím pôvodnej terminológie potrebnej pre vyjadrenie ich významu
 • Kurz je tlmočený do slovenského jazyka, ale dobrá znalosť angličtiny je výhodou
 • Minimálne stredoškolské vzdelanie
 • Otvorenosť k meditačnej praxi, vlastnému skúmaniu a využívaniu konceptov vyučovaných v kurze