TRÉNINGOVÝ KURZ

            Účeľom niekoľkoročného tréningového kurzu Unity in Duality® je prinavrátiť jednotlivcovi - cez teoretický základ a jeho praktickú aplikáciu - múdrosť a metódy na získanie sily nad sebou samým a zažívaním reality, dosiahnuť hlbšiu, prirodzenejšiu a preto aj zdravšiu skúsenosť seba samých a dostať tak život do vlastných rúk.

Za týmto účelom sú vytvorené 4 moduly:
    • I - Unity in Duality® Veda mysle a javov
    • II - Unity in Duality® Osobnostný rozvoj
    • III - Unity in Duality® Umenie vzťahov / Psychoterapeutická aplikácia
    • IV - Unity in Duality® Duchovná aplikácia

„Všetci sa môžeme zhodnúť, že jedinec, ktorý disponuje skutočnou vnútornou silou a nevytvára projekcie založené na mentálnych zraniteľnostiach a komplexoch môže mať čistý a transformačný vplyv na spoločnosť a konštruktívne prispieť k záchrane životného prostredia a tým padom aj ľudstva.“
Úryvok z prezentácie Unity in Duality® na konferencii v Mníchove v roku 2002


MODUL I. - VEDA MYSLE  A  JAVOV
podmienky účasti: žiadne

            Poznanie fungovania ľudskej mysle, čo sa všeobecne na Západe nazýva psychológia a v tibetskej tradícii veda mysle (tib. sems-rig) je neoddeliteľne spojené s jej filozofickým základom - skúmaním javov.

            V module Unity in Duality® Veda mysle a javov sa rozoberajú otázky ako: „Vďaka ktorým mentálnym prostriedkom sa objaví prežívanie reality jednotlivca? Aký je vzťah medzi vlastným prežitkom reality jednotlivca a ‚skutočnou‘ realitou?“ a „Aké druhy mysle sú zapojené do hybnosti zažívania a posilňujú pozitívne i negatívne prežitky reality seba a iného?“

            Nie je reč iba o abstraktnom pochopení fungovania mysle, ale o spôsobe, akým môže byť toto fungovanie pochopené na vlastnej skúsenosti.


MODUL II. - OSOBNOSTNÝ ROZVOJ
podmienky účasti: ukončenie modulu I

            Unity in Duality® Osobnostný rozvoj je úzko prepojený s modulom Unity in Duality® Veda mysle a javov. V osobnostnom rozvoji je náhľad vzájomne prepojenej povahy všetkého (tendrel) konkrétne aplikovaný na seba a vlastný život. Tým sa uskutočňuje vo vlastnej osobnej skúsenosti - stáva sa žijúcou múdrosťou.

            Tarab Tulku rinpoče vybral esenciu starodávnych tantrických transformačných praxí, ktoré sú založené na porozumení hlbších úrovní mysle a predstavuje nám ich v tomto module. Je tu zahrnuté ich použitie prostredníctvom práce s každodennými situáciami, so snami, stavom snívania a procesom smrti. Rinpočheho osobné živé skúsenosti týchto praxí tvoria zdroj tohto prístupu. 

V rámci osobnostného rozvoja môžeme hovoriť o dvoch etapách:

1.         Keď začíname svoj osobnostný rozvoj, sme v stave, kedy je naše prežívanie seba samého a reality určené hlavne konceptuálne/pojmovo. Na základe nášho vzťahu k sebe pridávame pojmové vysvetlenia navrch zmyslového vnímania, čím pojmy určujú naše prežívanie reality.
            Tento stav vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu nášho života a je špecifický citovou zraniteľnosťou, náchylnosťou k smútku a depresiám, pocitom nespokojnosti a nepohodlia, neprirodzeným správaním, slabou vnútornou silou a koncentráciou, atď. 

            Ak je jedinec silno pod vplyvom konceptuálnej mysle, prvým krokom je vytvorenie rovnováhy medzi konceptuálnou mentálnou aktivitou a priamym zmyslovým kontaktom so sebou a tým aj s realitou.
            Najdôležitejším v tomto procese je zmysel tela (zahŕňajúci hmat). Keď je vnímanie pevne založené na zmysle tela stávame sa pevne uzemnemými a nepotrebujeme vonkajšiu oporu, aby sme sa cítili dobre.

2.         V druhej etape osobnostného rozvoja pracujeme priamo so zraniteľnými seba-referenciami a s nimi súvisiacimi emocionálnymi situáciami.
            Po čom sa sila emócií nad jednotlivcom zmiernila vďaka stabilizácii sa v zmysle tela, môžu byť seba-referencie ležiace v základoch emócií transformované. K tomu sa využíva tzv. duálna a neduálna transformačná technika prezentovaná Tarab Tulku rinpočem.


MODUL III. - UMENIE VZŤAHOV / PSYCHOTERAPEUTICKÁ  APLIKÁCIA
podmienky účasti (Umenie vzťahov): ukončenie modulu I a II
podmienky účasti (
Psychoterapeutická aplikácia): ukončenie modulu I a II + vyštudovaný odbor psychológie, psychiatrie či psychoterapie

            Modul Unity in Duality® Umenie vzťahov sa zaoberá prácou s problematickými mentálnymi seba-referenciami a emóciami objavujúcimi sa pri kontakte s inými osobami. 
            Unity in Duality® Psychoterapeutická aplikácia je varianta tohto modulu určená pre oprávnených psychológov, psychiatrov a psychoterapeutov na jeho využitie pri práci s klientami.
            V oboch prípadoch sa vychádza z predpokladu zvládnutia Unity in Duality® Osobnostného rozvoja a tým získania základu pre takúto prácu.

            Hlavným zameraním Unity in Duality® Psychoterapeutická aplikácia je seba-rozvíjajúca práca s klientom, t. j. umožniť hlbšiu prácu so zraniteľnými seba-referenciami klienta na základe jeho podporných zdrojov.
            Klient spočiatku potrebuje podporu, aby mohol zmeniť svoje rušivé pocity seba samého, seba-referencie. A preto, v individuálnej práci s klientom, terapeut
 sprostredkuje rôzne metódy, aby obnovil kontakt jednotlivca s jeho hlbokými vnútornými zdrojmi.
            
Na základe pochopenia troch vzájomne sa určujúcich zložiek subjektu - objektu, tela - mysle a energie - hmoty môže klient pochopiť, že vytvára mnoho skúseností vychádzajúcich z identifikácie so zraniteľným pocitom seba samého (seba-referencie). Ak si klient uvedomí vzájomne závislý vzťah medzi jeho zraniteľným pocitom seba samého (subjekt) a príslušným prežívaním reality (objekt) a skutočne získa skúsenosť, že prostredníctvom vedomého upravovania svojho pocitu seba samého môže zmeniť prežívanie reality, obnový znovu kontrolu nad svojím životom.
            Klient získa vnútornú silu zmeniť nepríjemné seba-referencie, ktoré by inak ovládali jeho život v negatívnom smere, a taktiež bude menej závislý od vonkajšej podpory a menej zameraný smerom von. Okrem toho sa klient môže naučiť ako využiť každú situáciu, v ktorej sa bráni, ako šancu na skontaktovanie sa so seba-referenciou za účelom jej transformácie.

 

MODUL IV. - DUCHOVNÁ APLIKÁCIA
podmienky účasti: ukončenie modulu I a II

            V module Unity in Duality® Duchovná aplikácia je možnosť ísť ďalej a rozvinúť intuitívnu myseľ, ktorá umožní prehĺbiť skúsenosť jednoty subjektu - objektu, tela - mysle a energie - hmoty.

            Osobnostný rozvoj a následné duchovné využitie sú v neoddeliteľnom vzťahu. Tarab rinpočhe bol presvedčený, že bez zvládnutého osobnostného rozvoja nie je možný žiaden duchovný vývoj.