ČO JE JEDNOTA V DUALITE

            Unity in duality® je komplexná osobnostná a transpersonálna psychológia, psychoterapeutická aplikácia a duchovný prístup vychádzajúci z pôvodnej indo-tibetskej buddhistickej filozofie a psychológie. Táto metóda je určená ľudom, ktorí žijú v nešnej racionálnej a vysoko pretechnizovanej spoločnosti.

Bola vyvinutá Tarab Tulku rinpočem, popredným tibetským učencom, ktorý žil a pracoval na Západe viac ako 30 rokov, a Lene Handberg, dánskou psychologičkou a psychoterapeutkou.

Vyňatím univerzálnych aspektov z tradičnej buddhistickej vnútornej vedy mysle a javov (psychológie a filozofie/fenomenológie) tak ako je prezentovaná v buddhistických sútrach a tantrách bol rinpoče schopný prekročiť náboženské a kultúrne hranice a vytvoriť systém použiteľný v modernej spoločnosti - Unity in duality® a jeho moduly: Veda mysle a javov, Osobnostný rozvoj, Umenie vzťahov, Psychoterapeutická aplikácia a Duchovná aplikácia.


STAROVEKÉ METÓDY PRE MODERNÚ SPOLOČNOSŤ

            Unity in duality® ponúka riešenia pre mentálne problémy spôsobené našou dnešnou dobou a racionálnou Západnou kultúrou.

            Rovnako ponúka účinné spôsoby ako vytvoriť vnútornú a vonkajšiu harmóniu v oblasti ľudských vzťahov, komunikácie, vzdelávania a mentálneho zdravia.

            Náhľad a metódy Unity in Duality® sú prístupné širokej verejnosti v rámci niekoľkoročného tréningového kurzu a v rámci víkendových kurzov.


VZÁJOMNE ZÁVISLÁ EXISTENCIA

            Unity in duality® je voľný preklad tibetského slova tendrel (sans. pratítjasamutpáda), ktoré hovorí o náhlade vzájomne závislej existencii reality, ktorý je zároveň najväčším prínosom buddhizmu pre svet.

            Rinpoče sformuloval jeho hlboké pochopenie tendrelu pomocou prepojeného vzťahu troch vzájomne sa podmieňujúcich zložiek: subjektu – objektu, tela – mysele a energie – hmoty. Pochopenie a uskutočnenie týchto vzájomných vzťahov v každodennej realite je srdcom integrálneho prístupu Unity in Duality®.„Je mojím veľkým želaním, aby Unity in Duality® v súhre s modernou vedou odhalil svoj hlbokosiahly vhľad do vytvárania vonkajšej aj vnútornej harmónie“ 
Tarab Tulku rinpoče
HISTÓRIA A SÚČASNÁ VEDA


            

Staroveká vnútorná veda mysle a javov je základom buddhizmu, hinduizmu aj džinizmu a jej korene sú staré viac ako 5000 rokov dozadu, siahajú do údolia Indusu, čias Harrapskej kultúry.

            

            Dnes sa ľudia väčšinou pozerajú na buddhizmus, hinduizmus atď. ako na náboženstvo. V ranných časoch bol však buddhizmus hlavne vnútornou vedou, ktorá v sebe zahŕňala disciplíny ako filozofiu, psychológiu, lingvistiku, medicínu, jogu a umenie. Buddhizmus sa v základe snažil rozpoznať povahu a fungovanie mysle a javov (reality) pomocou jeho vnútorných vedeckých metód. Vyvíjal praktické prostriedky na dosiahnutie tohto cieľu za jediným účelom - vytváraním vonkajšej aj vnútornej harmónie a mieru.


            Je veľmi prekvapivé, že najnovšie objavy mnohých vedeckých výskumných tímov boli už diskutované a objavené v buddhistickej literatúre pred 1500 až 2000 rokmi.