ODBORNÝ VÝSKUM MEDITÁCIE

[1]
Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., et al. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564 –570.

http://www.psychosomaticmedicine.org/content/65/4/564.full

            Článok pojednáva o vplyve meditačného tréningu na ľudskú myseľ a organizmus. Výsledky štúdie ukázali kvantifikovateľným, merateľným spôsobom, že u skupiny meditujúcich (v porovnaní s nemeditujúcimi) významne vzrástla elektrická aktivita v prednej časti ľavej hemisféry mozgu, teda na mieste s ktorým sú spájané pozitívne emócie. Zaznamenaný bol tiež významný nárast koncentrácie protilátok v krvi členov meditujúcej skupiny v porovnaní so skupinou ktorá nemeditovala. Koncentrácia protilátok v tele bola meraná po bežnom očkovaní u oboch skupín.


[2]
Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., & Burney, R. (1985). The clinical use of mindfulness meditation for the self-regulation of chronic pain. Journal of Behavioral Medicine, 8, 162–190.

http://www.springerlink.com/content/w812027301216527/

            V článku je prezentovaný vplyv meditácie na pacientov trpiacimi chronickými bolesťami. U týchto pacientov bola pozorovaná štatisticky významná redukcia v oblasti meranej aktuálnej bolesti, bolo zaznamenané zlepšenie pohyblivosti, zníženie stavov úzkosti a depresie a zlepšenie sebaúcty.


[3]
Shapiro, S.L., Carlson, L.E., Astin, J.A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of Clinical Psychology, 62, 373–386.

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.167.5319&rep=rep1&type=pdf

            V porovnaní s väčšinou výskumu v oblasti bdelej pozornosti (ang. Mindfulness), v ktorom sa vyhodnocuje použitie bdelej pozornosti a jej efekt, je v tomto teoretickom článku predstavený vedecký model všímavosti za účelom vysvetliť, akým spôsobom bdelá poroznosť pozitívne pôsobí.


[4]
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10, 144–156.

http://www-psych.stanford.edu/~pgoldin/Buddhism/MBSR2003_Kabat-Zinn.pdf

            Jedná sa o prehľadový článok o bdelej poroznosti (ang. mindfulness), ktorá má úzke prepojenie s meditačnou praxou. Pojednáva o tom, čo to vlastne bdelá poroznosť je, ako bola uvedená do lekárstva a zdravotníctva, ako aj výsledky nedávnych štúdií spojených s jej využitím a ďalšie iné fakty o problematike bdelej pozornosti.


[5]
Burian, J., Meditace z pohledu neurověd, Kvasnička, V. Kelemen, J. Pospíchal, J.(eds.). Kognice a umělý život IX. 2009. Slezská univerzita. Opava.

http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/prispevky-pdf/burian.pdf

            Jeden z mála článkov uverejnených v českom jazyku. Pojednáva o psychoterapeutických metódach využívajúcich meditačné praxe a o výskume ich pôsobenia na štrukturálne a funkčné zmeny v mozgu.   


[6] 
Mind and Life Institute (www.mindandlife.org). 

            Každoročne usporadúvaný verejný dialóg medzi buddhistami a modernými vedcami, iniciovaní v roku 1998 Dalajlamom a Franciscom Varelom, jedným z najprednejších neurovedcov 20. storočia.