O NÁS‎ > ‎

STANOVY

Článok 1
Základné ustanovenia
 1. Názov občianskeho združenia: TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO (ďalej len združenie). Anglický názov združenia je TARAB INSTITUTE SLOVAKIA.
 2. Združenie TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO je členom Medzinárodného Tarab inštitútu, so sídlom St. Søhøj, Hørsholm Kongevej 40, DK-2970 Hørsholm, Dánsko.
 3. Združenie TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO je neziskové , apolitické, dobrovoľné, verejnoprospešné združenie fyzických osôb.
 4. Sídlo združenia TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO: Hany Meličkovej 27, 841 05 Bratislava.
 5. Združenie TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO je samostatnou právnickou osobou.
 6. Štatutármi združenia sú predseda združenia a podpredseda združenia, ktorí samostatne konajú v mene združenia TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO.

Článok 2
Ciele a činnosť združenia


Cieľmi združenia TARAB INŠTITÚT SLOVENSKO sú:
 1. učenie a výskum v rámci systému Jednota v dualite - vedy mysle a javov, osobný rozvoj a umenie vzťahov, integrácia systému do bežného života.
 2. komparatívne štúdium Jednoty v dualite a moderných západných prírodných a humanitných vied,
 3. vydavateľská činnosť v oblasti vzdelávania a prípravy kurzov spojených s bodmi 1) a 2) a v súlade s cieľmi tohto občianskeho združenia,
 4. distribúcia výstupov spojených s bodmi 1), 2), 3) využitím všetkých dostupných médii,
 5. spolupráca so vzdelávacími inštitúciami so záujmom o systém Jednota v dualite,
 6. organizovanie prednášok, seminárov, stretnutí, výstav, konferencií a iných podobných podujatí,
 7. spolupráca s podobne zameranými organizáciami doma a v zahraničí,
 8. organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie činnosti združenia.


Článok 3
Členstvo, práva a povinnosti členov

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. Členom združenia môže byť fyzická osoba ktorá:
           a) dovŕšila v čase podania prihlášky do združenia 15 rokov,
           b) súhlasí so stanovami a cieľmi združenia,
           c) doručí združeniu svoju žiadosť o členstvo (prihlášku).
 3. O prijatí žiadateľa za člena rozhoduje Správna rada väčšinou hlasov. Ak Správna rada členstvo neodsúhlasí, môže o prijatí žiadateľa na žiadosť žiadateľa rozhodnúť Valné zhromaždenie združenia väčšinou hlasov.
 4. Členstvo združenia tvoria:
           a) riadni členovia,
           b) sympatizanti.
 5. Členstvo v združení zaniká:
           a) ak člen združenia neuhradí členský príspevok,
           b) dobrovoľným vystúpením člena zo združenia: – písomnou formou doručením oznámenia Správnej rade združenia, ústne na Valnom zhromaždení združenia,
           c) úmrtím člena združenia,
           d) zánikom združenia,
           e) vylúčením zo združenia na základe návrhu iného člena združenia, o ktorom rozhoduje Správna rada väčšinou hlasov. Člen sa môže odvolať proti rozhodnutiu Správnej rady na Valné zhromaždenie združenia, ktoré rozhodne o vylúčení väčšinou hlasov.


Článok 4
Práva a povinnosti členov
 1. Práva riadneho člena:
           a) právo zúčastňovať sa činnosti združenia vo všetkých oblastiach,
           b) právo byť informovaný o činnosti združenia, rozhodnutiach a opatreniach prijatých orgánmi združenia,
           c) právo voliť orgány združenia a právo byť zvolený do orgánov združenia na riadnych a mimoriadnych valných zhromaždeniach.
 2. Povinnosti riadneho člena:
           a) dodržiavať stanovy a smernice združenia,
           b) dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí orgánov združenia,
           c) riadne a včas platiť členské príspevky,
           d) zúčastňovať sa a aktívne sa podieľať na činnosti občianskeho združenia.
 3. Práva sympatizanta:
           a) právo zúčastňovať sa činnosti združenia vo všetkých oblastiach, o výnimke môže rozhodnúť valné zhromaždenie alebo správna rada združenia,
           b) právo byť informovaný o činnosti združenia, rozhodnutiach a opatreniach prijatých orgánmi združenia,
 4. Povinnosti sympatizanta:
           a) dodržiavať stanovy a smernice združenia,
           b) dodržiavať závery vyplývajúce z rozhodnutí orgánov združenia.


Článok 5
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
         a) valné zhromaždenie,
         b) predseda,
         c) podpredseda,
         d) správna rada,
         e) revízor.


Článok 6
Valné zhromaždenie
 1. Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom združenia.
 2. Členmi VZ sú riadni členovia združenia.
 3. VZ zvoláva predseda alebo podpredseda združenia podľa potreby, najmenej raz za rok. VZ musí byť ohlásené najmenej 21 dní vopred zaužívaným spôsobom.
 4. V prípade že viac ako jedna tretia riadnych členov vyzve správnu radu k zvolaniu VZ, predseda alebo podpredseda zvolá VZ do 30 dní a ohlási to vopred zaužívaným spôsobom minimálne 21 dní pred termínom VZ.
 5. VZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak nie je VZ uznášaniaschopné, po 30 minútach od začiatku zasadania začína mimoriadne VZ. Pri mimoriadnom VZ prítomní členovia predstavujú 100% hlasujúcich členov.
 6. VZ volí jednotlivo predsedu, podpredsedu, ďalších členov správnej rady a finančného revízora z členov navrhnutých členskou základňou.
 7. VZ môže odvolať predsedu, podpredsedu, ďalších členov správnej rady a finančného revízora.
 8. VZ rozhoduje o zásadných otázkach ako:
           a) plán činnosti, ciele a úlohy združenia,
           b) hospodárenie a rozpočet združenia,
           c) zmeny stanov združenia,
           d) vnútorný poriadok združenia,
           e) výška členských príspevkov členov a sympatizantov,
           f) prijatie člena v druhom stupni,
           g) vylúčenie člena,
           h) zánik združenia.
 9. VZ prijíma k prerokovaným bodom programu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných hlasujúcich členov, na zmenu stanov a rozhodnutie o zániku združenia je potrebný súhlas 2/3 počtu prítomných hlasujúcich členov. 
 10. Riadni členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo VZ (formou per rollam, napríklad elektronickou formou emailu). Návrh uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie predkladá riadnym členom predseda, alebo podpredseda združenia, alebo správna rada. Členovia zašlú svoje vyjadrenie písomne alebo elektronickou poštou. Ak sa člen združenia nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Na prijatie uznesenia touto formou je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych členov združenia. Predseda, podpredseda, alebo správna rada oznámia výsledky hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým riadnym členom.


Článok 7
Predseda a podpredseda združenia
 1. Predseda a podpredseda združenia sú štatutármi združenia. V mene združenia konajú samostatne.
 2. Predseda a podpredseda sú riadnymi členmi združenia a sú volení VZ na obdobie dvoch rokov. Funkciu predsedu a podpredsedu je možné zastávať opakovane.
 3. Predsedu a podpredsedu môže odvolať VZ, môžu sa dobrovoľne vzdať funkcie. Funkcia zaniká aj zánikom členstva v združení.


Článok 8
Správna rada
 1. Správnu radu (ďalej SR) tvoria predseda združenia, podpredseda združenia a spravidla 5 ďalších členov, ktorých zvolilo VZ.
 2. Členstvo v SR zaniká dobrovoľným vzdaním sa členstva v SR, alebo zánikom členstva v združení.
 3. Funkčné obdobie SR sú dva roky. Funkcie v SR je možné zastávať aj opakovane.
 4. Rokovanie správnej rady a rozhodnutia správnej rady sú zaznamenávané vo forme zápisnice, ktorej správnosť overuje svojim podpisom člen správnej rady, poverený správnou radou. Zápisnica je poskytnutá k nahliadnutiu členom združenia. SR prijíma rozhodnutia prednostne konsenzom. Ak je potrebné o rozhodnutí hlasovať, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov SR. V prípade párneho počtu hlasov rozhodujúcim hlasom je hlas predsedu združenia.
 5. Do pôsobnosti SR spadá najmä:
           a) riadenie činnosti združenia v období medzi VZ,
           b) rozpracovanie opatrení a zabezpečenie činností, ktoré vyplývajú z plánu činnosti združenia,
           c) príprava hlavných dokumentov združenia, obsahová príprava rokovania a vypracovanie zápisníc VZ, zabezpečenie plnenia uznesení VZ,
           d) rozhodnutie o prijatí nových členov združenia v prvom stupni,
           e) vypracovanie Vnútorného poriadku združenia, ktorým sa bližšie špecifikujú stanovy združenia.
 6. SR zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. O svojej činnosti a rozhodnutiach informuje členov združenia dohodnutým spôsobom.


Článok 9
Finančný revízor
 1. Finančný revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá VZ. Finančný revízor je riadnym členom občianskeho združenia volený VZ na obdobie jedného roka. Funkciu finančného revízora možno zastávať opakovane.
 2. Finančný revízor kontroluje hospodárenie združenia, má povinnosť upozorniť na zistené nedostatky VZ a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.
 3. Funkcia finančného revízora je nezlučiteľná s členstvom v SR združenia.


Článok 10
Majetok a hospodárenie združenia
 1. Majetok združenia tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva, združenia hospodári s týmto podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Majetok združenia môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
 3. Zdrojmi majetku združenia sú najmä: členské príspevky, dobrovoľné príspevky, dary, granty získané na realizáciu projektov, dotácie samosprávnych a štátnych orgánov, sponzorské príspevky, výnosy z majetku, príjmy z činnosti združenia, najmä účastnícke poplatky na tréningoch, workshopoch a seminároch, príjmy z lektorskej, konzultačnej a inej odbornej činnosti, príjmy za publikačnú a vydavateľskú činnosť, výnosy z iných činností v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, príjmy z verejných zbierok a príjmy z podielu zaplatenej dane.


Článok 11
Zánik združenia

 1. O zániku združenia rozhodne VZ 2/3 väčšinou prítomných hlasujúcich členov.
 2. Pri zániku SR ustanoví likvidátora.
 3. Likvidátor vysporiada všetky záväzky a pohľadávky združenia. Majetok, ktorý zostane po vysporiadaní, sa prevedie na Medzinárodný Tarab inštitút (Tarab Institute International) so sídlom St. Søhøj, Hørsholm Kongevej 40, DK-2970 Hørsholm, Dánsko, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


Článok 12
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením občianskeho združenia.

18.11.2011